Saturday, April 17, 2010

Centurion, 2010

32 comments:

  1. 若對自己誠實,日積月累,就無法對別人不忠了。........................................

    ReplyDelete
  2. 友情像一棵樹木,要慢慢的栽培,才能成長真的友誼,要經過困難考驗,才可友誼永固........................................

    ReplyDelete
  3. 愛,拆開來是心和受兩個字。用心去接受對方的一切,用心去愛對方的所有。......................................................................

    ReplyDelete